Tankar etter ein haust i kommunestyret

Dette er ein historisk dag for meg. Eg skal møta i Stord formannskap for første gong, innkalt som vara langt nede på lista. Det kan skuldast at det berre er to politiske saker som skal opp, og ingen av dei er kontroversielle. Den eine er språkbruksplan for dei tilsette i kommunen. Den tykkjer eg er viktig, og den vert det synda mot dagleg, men sidan det «berre» handlar om språk, får det ingen konsekvensar og eg har ikkje høyrt andre enn meg ta opp språkbruken i saksframlegg og andre kommunale papir. 

Les meir om Tankar etter ein haust i kommunestyret

Folketal, bustader og planlegging av framtida


I den nyleg vedtekne samfunnsdelen av kommuneplanen, som i stor grad handlar om disponering av areal til bustader, næring, jordbruk o.l. går det fram at både politikarar og administrasjon ventar ein vekst på 1 prosent av folketalet kvart år, fram mot 2050. Eg har prøvd å rekna på det, og komme fram til at det i så tilfelle vil vera om lag 25000 stordabuar når den tid kjem, og det utan at me har lagt under oss Fitjar kommune.
I Statistisk Sentralbyrå (SSB) si folketalframskriving reknar ein med at det berre er 19500 stordabuar i 2050, altså, så godt som inga auke i folketalet i det heile.

Her på Hystadgardane er det planlagd 300 bueiningar.
Les meir om Folketal, bustader og planlegging av framtida

Kunst, kultur og samfunn – og livet elles.